Regulatsioonid

Regulatsioonid

Ülevaade investeerimisriskidest

Käesolev ülevaade on koostatud AS-i Redgate Capital poolt eesmärgiga teavitada potentsiaalseid investoreid peamistest aktsia- ja võlakirja- investeeringutega seotud investeerimisriskidest. Investor on iseseisvalt vastutav investeerimisotsuste eest selliselt, et need vastaksid tema soovitavale riskitasemele. Käesolev ülevaade ei anna ammendavat loetelu kõigist investeerimisriskidest.

Loe lähemalt Button arrow

Klientide kategoriseerimise kriteeriumid

Tulenevalt väärtpaberituruseaduse nõuetest peab Redgate Capital määratlema klientide käsitamiseks kirjalikud protseduurireeglid. Kliendid kategoriseeritakse enne teenuste osutamise algust, samuti andmete muutumisel teenuse osutamise käigus. Käesolev kord sätestab investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste kõrvalteenuste klientide kategoriseerimise kriteeriumid.

Loe lähemalt Button arrow

Klientide varade kaitsmise ja hoidmise kord

Klientide vara kaitsmise ja hoidmise kord kirjeldab, kuidas on Redgate Capital korraldanud oma klientide väärtpaberite ja rahaliste vahendite hoidmise ja kaitse. Kui korras ei ole täpsustatud teisiti, siis kliendina mõistetakse füüsilist või juriidilist isikut, kes on sõlminud teenuselepingu.

Loe lähemalt Button arrow

Kliendikaebuste lahendamise kord

Käesoleva korra eesmärk on reguleerida kliendikaebuste lahendamise korda Redgate Capital’is ja tema tütarettevõtetes. Kliendikaebusi tuleb menetleda läbipaistvalt, efektiivselt ja süsteemselt. Kaebustemenetlemise protsessi käigus saadava informatsiooni kaudu püütakse parendada ja täiustada ettevõtte siseselt nii osutatavaid teenuseid, tooteid kui ka sise-eeskirju.

Loe lähemalt Button arrow

Isikuandmete töötlemise tingimused

Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Redgate Capital ja Redgate Advisory Services OÜ töötlevad oma klientide ja muude isikute isikuandmeid.

Loe lähemalt Button arrow