Regulatsioonid

Ülevaade investeerimisriskidest

Ülevaade on koostatud AS-i Redgate Capital poolt eesmärgiga teavitada potentsiaalseid investoreid peamistest aktsia- ja võlakirjainvesteeringutega seotud investeerimisriskidest. Investor on iseseisvalt vastutav investeerimisotsuste eest selliselt, et need vastaksid tema soovitavale riskitasemele.

Käesolev ülevaade ei anna ammendavat loetelu kõigist investeerimisriskidest, mistõttu investor on iseseisvalt kohustatud uurima ja analüüsima investeerimistegevusest tulenevaid muid riske ning hindama nende võimalikku mõju ja tagajärgi. Investeerimistegevusega seotud riskide tõttu peab potentsiaalne investor hoolikalt kaalutlema kas ta suudab neid riske kanda, arvestades oma investeerimisalast kogemust, investeerimise eesmärke, finantsmajanduslikke võimalusi ning muid taolisi asjaolusid.

Arvestatav osa Redgate Capital’i poolt nõustatud väärtpaberitest kauplevad väljaspoolreguleeritud turgu (OTC). Sellistesse väärtpaberitesse investeerimise korral tuleb eelkõige arvestada järgmiste riskidega:

  1. a) kuna nimetatud väärtpaberid ei ole noteeritud, võib olla raskem nende õiglast hinda määrata, nendega tehinguid teha ja saada informatsiooni emitendi kohta;
  2. b) vastavad turud on vähem reguleeritud ja ei paku investeerijale seetõttu samaväärset kaitset ja teavet võrreldes reguleeritud turgudega;
  3. c) vastavatel turgudel kaubeldavad instrumendid on reeglina vähelikviidsed ja seetõttu võib olla keeruline neid mõistlikel tingimustel enne lunastamist müüa.

VÕLAKIRJAINVESTEERINGUTEGA SEOTUD PEAMISED RISKID

1) Krediidirisk. Emitendi võimetus täita talle võlakirja tingimustes määratud kohustusi, näiteks intressi- või põhiosamakseid. Krediidiriski realiseerumisel võib investor osaliselt või täielikult kaotada investeeritud kapitali ja oodatava tulu.

2) Hinna- ja intressirisk. Risk, et intressimäärade tõustes, üldise investeerimiskliima halvenedes või ettevõtte krediidikvaliteedi languse tõttu väheneb võlakirjade hind, kuna investorid leiavad turult sarnaselt hinna- ja riskitasemelt kõrgema tootlusega instrumente. Kui investor on sunnitud realiseerima võlakirjad enne lunastamistähtaega soetusmaksumusest madalama hinnaga saab ta kahju. Juhul, kui investor hoiab fikseeritudintressimääraga võlakirja kuni lunastamiseni, ei mõjuta intressimäärade kõikumised investeeringu tootlust.

3) Likviidsusrisk. Võlakirjainvesteeringutega kaasneb risk, et väärtpaberit ei õnnestu vajadusel enne lunastamistähtaega realiseerida, kui ei õnnestu leida sobivatel tingimustel ostjat. Mida suurem on võlakirjaemissiooni maht ning sinna investeerinud investorite hulk, seda madalam on reeglina likviidsusrisk. Turul mitte kaubeldavate võlakirjade puhul on likviidsusrisk tavaliselt suurem, kuna ostja tuleb leida väljaspool reguleeritud turgu.

4) Inflatsioonirisk. Fikseeritud tulumääraga võlakirjad ei paku investoritele kaitset inflatsiooni kasvu korral ning investor peab arvestama riskiga, et inflatsiooni kasvu korral võib investor kanda kahju investeeringu reaaltootluse ehk raha ostujõuga korrigeeritud tootluse vähenemisest.

5) Varajase lunastamise ehk reinvesteerimise risk. Osade võlakirjade tingimustes on sätestatud võimalus, et emitent võib väärtpaberi ennetähtaegselt lunastada. Sellisel juhul jääb investor ilma tulust, mida ta oleks võinud teenida, kui ta saanuks hoida võlakirja kuni lunastamiseni. Tihti on selliste võlakirjade puhul emitendil kohustus ennetähtaegselunastamise korral investorile täiendavat preemiat maksta, mis kompenseerib osaliselt teenimata jäänud tulu.

6) Regulatoorne risk. Lähtuvalt seadusandluse muudatustest võib investor kanda kahju suurenenud maksukohustuse või muu ebasoodsa seadusemuudatuse tõttu, mis võib vähendada investeeringu tootlust.

7) Valuutarisk. Välisvaluutas noteeritud võlakirjadesse investeerimise korral võib investor kanda kahju valuutakursi ebasoodsa liikumise tõttu.

8) Arveldusrisk. Teatud juhtudel võib võlakirjatehinguga kaasneda ka risk, et tehinguvastaspool ei kanna üle kokku lepitud rahasummat või väärtpabereid. Selline risk kaasneb näiteks võlakirjade märkimise korral, kus väärtpaberitehingut ei tehta keskregistris makse vastu, vaid raha liigub eraldi pangaülekande vahendusel ning väärtpaberid ilma makseta.

9) Tagatisagendi risk. Tagatud võlakirjadesse investeerimise puhul peab investor arvestama riskiga, et emitendi maksejõuetuse korral võib juhtuda, et tagatisagent ei suuda täita enda kohustust korrektselt ning korraldada tagatiste võõrandamist ja realiseerimist investorite parimates huvides.

10) Depoorisk on depositooriumi/kontohalduri poolt hoitava vara kadumise või hävimise oht depositooriumi või muu varade hoidmist korraldava isiku maksejõuetuse, pankroti, hooletuse või tahtliku mitteõiguspärase teo tõttu.

AKTSIAINVESTEERINGUTEGA SEOTUD PEAMISED RISKID

1) Hinnarisk. Aktsia turuhinna liikumine ebasoodsalt vähendab investeeringu väärtust ning investor võib kaotada osa investeeritud kapitalist. Aktsiad emiteerinud ettevõttepankrotistumise korral on oht, et investor kaotab kogu enda investeeritud kapitali. Lähtuvalt hindade suuremast volatiilsusest ning võlakirjainvestorite eelisõigusest ettevõttevaradele pankrotistumise korral, peetakse aktsiaid üldiselt võlakirjadest kõrgema riskigainstrumentideks.

2) Likviidsusrisk. Aktsiainvesteeringutega kaasneb risk, et väärtpaberit ei õnnestu vajadusel realiseerida, kuna ei õnnestu leida sobivatel tingimustel ostjat. Likviidsusrisk sõltub peamiselt järelturu aktiivsusest – kui väärtpaber on börsile kauplemisele võetud, investorite arv on suur ning turul toimub tihti tehinguid, õnnestub investeeringust suurema tõenäosusega väljuda.

3) Dividendirisk. Lähtuvalt muudatustest ettevõtte dividendipoliitikas, võib investor kaotada dividendidest oodatava tulu. Samuti võib suurenenud dividendimaksete või aktsiakapitali vähendamise korral investor kanda reinvesteerimisriski ehk vabanenud kapitalile ei õnnestu leida sarnase tootlusega investeerimisvõimalust, mistõttu on investeeritud kapitalikogutulusus oodatust väiksem.

4) Valuutarisk. Välisvaluutas noteeritud aktsiatesse investeerimise korral võib investor kanda kahju valuutakursi ebasoodsa liikumise tõttu.

5) Regulatoorne risk. Lähtuvalt seadusandluse muudatustest võib investor kanda kahju suurenenud maksukohustuse või muu ebasoodsa seadusemuudatuse tõttu, mis võib vähendada investeeringu tootlust.

6) Arveldusrisk. Teatud juhtudel võib aktsiatehinguga kaasneda ka risk, et tehingu vastaspool ei kanna üle kokku lepitud rahasummat või väärtpabereid. Selline risk kaasneb näiteks aktsiate märkimise korral, kus väärtpaberitehingut ei tehta keskregistris makse vastu, vaid raha liigub eraldi pangaülekande vahendusel ning väärtpaberid ilma makseta.

7) Depoorisk on depositooriumi/kontohalduri poolt hoitava vara kadumise või hävimise oht depositooriumi või muu varade hoidmist korraldava isiku maksejõuetuse, pankroti, hooletuse või tahtliku mitteõiguspärase teo tõttu.

Loe rohkem