Regulatsioonid

Klientide varade kaitsmise ja hoidmise kord

1. ÜLDINE

1.1 Käesolev klientide vara kaitsmise ja hoidmise kord (edaspidi „Kord”) kirjeldab, kuidas AS Redgate Capital (edaspidi „Ettevõte“) on korraldanud oma klientide väärtpaberite ja rahaliste vahendite hoidmise ja kaitse. Kui Korras ei ole täpsustatud teisiti, siis käsitletakse Ettevõtte kliendina nii füüsilist kui ka juriidilist isikut, kes on sõlminud Ettevõttega teenuse osutamise lepingu.

1.2 Kord kohaldub kõigile Ettevõtte töötajatele ja Ettevõttega lepingulises suhtes olevatele koostööpartneritele, kui nendega sõlmitud vastavad lepingud ei sätesta teisiti.

1.3 Ettevõte säilitab andmeid ja peab arvestust, mis võimaldab tal igal ajal viivitamata eristada kliendi hoitavat vara teiste klientide hoitavast varast ning Ettevõtte oma varast. Ettevõtte poolt valitsetav ja hoitav klientide vara, sh Ettevõtte enda nimel hoitav klientide vara, samuti selle arvel omandatud vara, kuulub vastavatele klientidele ning ei kuulu Ettevõtte pankrotivara hulka ning selle arvel ei saa rahuldada Ettevõtte võlausaldajate nõudeid. Ettevõte rakendab organisatsioonilisi meetmeid kliendi varade või nendega seotud õiguste kaotamise või vähenemise riski maandamiseks varade väärkasutamise, pettuse, haldamises esinevate puuduste, ebakorrektse registripidamise või hooletuse tagajärjel.

1.4 Ettevõte kontrollib regulaarselt ettevõttesisese raamatupidamisarvestuse, andmete ja registrite vastavust varasid hoidvate kolmandate isikute arvestusele, andmetele ja registritele. Selleks teeb back-office’i vastutav töötaja päringu kliendi varasid hoidva kolmanda isiku internetipangas vähemalt kord kuus ning selle kontrollib üle kliendi varade kaitsmise ja hoidmise eest vastutavaks määratud töötaja.

1.5 Ettevõte säilitab klientide varade andmeid taasesitatavas vormis.

1.6 Ettevõtte juhatuse poolt määratud töötaja ülesandeks on täita käesolevas Korras kirjeldatud kohustusi kliendi väärtpaberite ja raha kaitsmisel, sh järgmised ülesanded:

a. raha ja väärtpaberite arvestuste regulaarne kontrollimine vastavalt punktile 1.4;
b. andmete säilitamise kontrollimine vastavalt punktile 1.5;
c. kliendi nõusoleku olemasolu kontrollimine (nõusolek hoidmiseks, kasutamiseks või käsutamiseks).

1.7 Käesoleva Korra rakendamist kontrollib Ettevõtte vastavuskontrolli juht ning Korra asjakohasust ja toimivust Ettevõtte siseaudiitor. Finantsinspektsioonile esitatava aruandluse korraldus klientide vara kaitsmisest ja hoidmisest on reguleeritud Ettevõtte sise-eeskirjas „Aruandluse esitamise kord“.

 

Loe kogu dokumenti siin:

 

Loe rohkem