Regulatsioonid

Kliendikaebuste lahendamise kord

1. ÜLDINE EESMÄRK

1.1   Käesoleva kliendikaebuste lahendamise sise-eeskirja („Kord“) eesmärk on reguleerida kliendikaebuste lahendamise korda AS-is Redgate Capital ja tema tütarettevõtetes (edaspidi ühiselt „Ettevõte” ).

1.2   Kliendikaebusi tuleb menetleda läbipaistvalt, efektiivselt ja süsteemselt. Kaebuste menetlemise protsessi kaudu saadava informatsiooni kaudu püütakse parendada ja täiustada Ettevõtte siseselt nii osutatavaid teenuseid ja tooteid kui ka sise-eeskirju, vähendada Ettevõtte riske, samuti tõsta teeninduse kvaliteeti, mis toob kokkuvõttes kasu nii Ettevõttele endale kui tema klientidele.

1.3   Mõisted:

1.3.1   Klient on käesoleva Korra tähenduses iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ettevõtte teenuseid.
1.3.2   Kliendihaldur on konkreetset kliendisuhet haldav isik. Reeglina on Kliendihalduriks vastava nõustamisteenuse osutamist korraldav projektijuht.
1.3.3   Kaebus on käesoleva Korra tähenduses kliendi suuline või kirjalik rahulolematuse väljendus Ettevõtte toote või teenuse tingimuste või Ettevõtte käitumise või kohustuse suhtes. Kaebused on järgmised olukorrad:

1.3.3.1   Kliendi selgelt väljendatud rahulolematus Ettevõtte töötaja (või ka üldistatuna Ettevõtte) käitumise suhtes;
1.3.3.2   Kliendi selge viide Ettevõtte sh Ettevõtte töötaja poolt tehtud vea või täitmata kohustuse kohta;
1.3.3.3   Kliendi selgelt väljendatud rahulolematus Ettevõtte teenuste tingimustega.

Kliendi rahulolematuse väljendust ei loeta selgeks ja vastavalt ei käsitleta seda Kaebusena, kui see on esitatud ebamäärasena ja selle väljendusest ei ole võimalik mõista Ettevõtte või selle töötaja poolt tehtud vea või täitmata kohustuse olemust või toote/teenuse tingimuste konkreetset puudust.

Kliendi Kaebusena ei käsitleta Kliendi ettepanekut mõne teenuse tingimuse muutmiseks poolte kokkuleppel.

 

Loe rohkem