Veebilehe kasutamistingimused

Redgate Grupi veebi kasutustingimused

Käesolevad tingimused („Tingimused“) on kehtestatud Redgate ettevõtete grupi poolt (AS Redgate Capital või muu grupi ettevõte, tütarettevõte või seotud isik, edaspidi „Redgate Grupp“) ja need käsitlevad informatsiooni avaldamist Redgate Grupi veebilehel („Veebileht“).
Kui Te olete mõne Redgate Grupi ettevõtte klient, siis on käesolevad tingimused täiendavad olemasolevatele lepingutele ega annulleeri, asenda või tühista ühtegi Teie ja Redgate Grupi vahelisest kliendisuhtest tulenevat lepingut või kokkulepet.
Veebileht on loodud vaid informatiivsetel eesmärkidel ja ei kujuta endast Redgate Grupi pakkumist müüa või osta väärtpabereid või muid finantsinstrumente, mida veebilehel võidakse kirjeldada, samuti ei kujuta veebilehel kirjeldatu investeerimisalase nõustamise teenuse või muu investeerimisteenuse osutamist.

1. Vastutuse piirangud

Veebilehel on esitatud informatsioon nagu see on. Redgate Grupp ei taga ühelgi eesmärgil, ei otseselt ega kaudselt, esitatud materjalide täpsust. Ehki veebilehel esitatud informatsioon on saadud või kogutud allikatest, mida me peame usaldusväärseteks, ei saa Redgate Grupp tagada ja ei taga veebilehel esitatud informatsiooni kehtivust, täpsust või täielikkust. Redgate Grupp ei vastuta kahju eest, mida võivad põhjustada Veebilehel informatsiooni esitamise viivitused, vead või puudused, sõltumata sellest, kas kahju oli reaalne, väidetav või karistuslik.

Redgate Grupp, tema juhid, töötajad või kolmandatest osapooltest teenuse pakkujad ei ole vastutavad ega oma mingeid kohustusi seoses kahjude või kuludega, mis võivad tekkida veebilehele ligipääsu katkemise või veebilehe puuduste tõttu või muudel asjaoludel seoses veebilehel esitatud andmetega, sõltumata sellest, kas vastavat kahju või kulu põhjustanud asjaolu oli Redgate Grupi või veebi-, tarkvara- või riistvaraga seotud teenusepakkuja kontrolli all.

Ühelgi juhul ei ole Redgate Grupp ega temaga seotud isikud Veebilehega seoses vastutavad otsese, kaudse või igasuguse muu kahju eest ning seda isegi juhul, kui Redgate Gruppi või muud isikut on sellisest võimalusest teavitatud.

2. Autoriõigused

Redgate Grupp hoiab veebilehtedel avaldatud materjalide autoriõigust, kui ei ole vastupidi sätestatud. Esitatud informatsiooni või selle ühtegi osa ei tohi ühelgi juhul taasesitada, salvestada, edastada või edasi jaotada ilma Redgate Grupi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Kui Te laete alla veebilehel toodud informatsiooni siis Te nõustute, et Te ei kopeeri seda ega kõrvalda mingeid autoriõigustega seotud märkusi, mida seoses vastava informatsiooniga võib olla esitatud.

3. Viidete kasutamine

Kui veebilehe kasutaja lahkub veebilehel toodud viidet kasutades veebilehelt ning vaatab Redgate Grupi välist informatsiooni siis teeb kasutaja seda omal riisikol. Redgate Grupp ei pruugi olla vastavaid viiteid lisanud või neid täpsuse või turvalisuse osas kontrollinud.

4. Kasutamine erinevates jurisdiktsioonides ja kohaldatav õigus

Veebilehel esitatud informatsioon ei ole mõeldud levitamiseks või kasutamiseks isikute või ettevõtete poolt jurisdiktsioonides või maades kus selline levitamine või kasutamine oleks seaduse või muu regulatsiooniga vastuolus või mis allutaks Redgate Grupi mõnele registreerimiskohustusele vastavas jurisdiktsioonis või riigis.

Käesolevate veebilehtede kasutajate ja Redgate Grupi vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti õigust. Igasugused vaidlused lahendatakse õigusaktidest tulenevalt vastavat pädevust omavas kohtus.

5. Muutmine ja lõpetamine

Redgate Grupp võib Veebilehel esitatud informatsiooni igal ajal muuta või lõpetada selle esitamise.

Veebilehele sisenedes kinnitate Te oma nõustumist eelnimetatud tingimustega.