OMANDAMISED JA ÜLEVÕTMISED

Millal ettevõtet omandamiste kaudu kasvatada?

Ettevõtte kasvatamine ostutehingu kaudu (ingl mergers & acquisitions) on sobiv alternatiiv orgaanilisele kasvule, kui eesmärk on kiirendada kasvu. Samas, võrreldes loomuliku arenguga kaasnevad ülevõtmistega suuremad riskid. Edukas tehing toimub teadliku ostustrateegia ja õige ajastuse korral – emaettevõte peab olema piisavalt tugev ja sobiv kandidaat ning saadaval õiglastel tingimustel.

Lisaväärtus. 1 + 1 liitmisel peab summa olema suurem kui 2. Ettevõtte tegevust saab laiendada ka orgaaniliselt – sisenedes uutele turgudele, laiendades tooteportfelli, optimeerides protsesse ja kasvatades võimsust. Kui sammsammulisest kasvust ei piisa, võib teha otsuse laieneda ülevõtmiste kaudu, mis aitab saavutada eesmärke kiiremini.

Uus turg. Kui ihaldatud uuele turule sisenemine on mujalt tulijale keeruline, siis olemasoleva turuosalise ülevõtmine annab võimaluse koheseks alustamiseks. Uus turg võib tähendada nii uut geograafilist asukohta kui tooteid või müügikanaleid.

Positsiooni kindlustamine. See tähendab horisontaalset integratsiooni, kus ostetakse ettevõte, mis on emaettevõtte konkurent. Tehingu eesmärk võib olla turuosa hüppeline kasvatamine, ressursside kindlustamine, kaubamärgi- või tooteportfelli laiendamine.

Väärtusahela kindlustamine. See tähendab vertikaalset integratsiooni, kus ostetakse ettevõte, mis pakuks emaettevõtte väärtusahelale strateegiliselt vajalikku toodet või teenust.

Sünergia realiseerimine. Turu konsolideerimisel on mitu positiivset aspekti, teiste hulgas mastaabiefektist tulenevad kulusünergiad. Kui ostate samas valdkonnas tegutseva ettevõtte, siis saab üldkulud jagada suurema hulga ühikute peale, mis tavaliselt annab kokkuhoiu logistika, ladustamise, personali ja muude tegevuskulude osas.

Konglomeraadi loomine. Mõnikord investeeritakse ka äridesse, millel pole väiksematki seost olemasoleva tegevusega. Seda tehakse tuluallikate mitmekesistamise eesmärkidel. Tüüpiliselt teevad seda tugevad ettevõtted, kes on oma positsiooni kinnistanud ja soovivad raha kasvama panna.

Kaardistage riskid

Saavutamaks ootustele vastavaid eesmärke, eeldab ettevõtte ostmine strateegilist integreerimist. Iga integratsiooniplaan on unikaalne, mistõttu pole kõik väljakutsed prognoositavad. Ühtse sünergia leidmisel võib tekkida ootamatuid kulusid. See paneb proovile ettevalmistatud äriplaani. Kui tehing on vormistatud võõrkapitali kaasamise abil, võib tõsisem väljakutse mõjutada ettevõtte likviidsust.

Kaardistage tingimused

Tingimuste all arvestatakse nii tehingu struktuuri, riskide maandamist kui hinda. Tuleb selgitada välja finantseerimispakettide kättesaadavus ning kapitali hind.

Hind. Parim võimalik ajastus teise ettevõtte ostuks on majanduslanguse ehk karuturu lõpp (ingl bear market), kuid selle majandustsükli ootamine võib võtta liialt kaua aega ning on keeruliselt tabatav. Samaaegselt tasub arvestada, et kui ostuhind on teoreetiliselt parim just karuturu ajal, siis kapitali hind on tavaliselt parem majandustõusu ehk pullituru (ingl bull market) perioodil.

Ajastus. Ostutehinguid tasub teostada siis, kui ettevõte on hoogsaks laienemiseks valmis – seda nii inimressurssi kui ärilisi tegevusliine arvestades.

Tehingu struktuur ja tingimused. Tehingu struktuuri ja lepinguliste tingimustega on võimalik maandada tehingust tulenevaid riske. Kindlustamaks olemasolevate lepingute ja koostöösuhete säilimist, tuleb saavutada kokkulepe – millal ja kuidas antakse üle lepingud, tagamaks äri järjepidevus. Kui ilmneb, et ettevõttes on ebavajalikku vara või varjatud puuduseid, siis saab nõuda nende kõrvaldamist kokkulepitud perioodi jooksul. Selliste tingimuste täitmisega võib siduda ka ostuhinna tasumise. Maksmine ei pea toimuma vaid ühes osas tehingu teostamise hetkel.

Kapitali kättesaadavus ja hind. Kapitalil on oma hind ja tingimused sõltumata kapitaliallika liigist. Kapitali kaasamise tsüklid sõltuvad majanduskeskkonnast, tööstusharu arengusuundadest ja kehtestatud riskipoliitikast. Üldiselt on rohkem rahastusvõimalusi kasvavas majanduskeskkonnas, mis tagab parema kapitali kättesaadavuse ja hinna.

Loe rohkem

Investeerimisvõimalused

Millal ettevõtet müüa?

Investeerimisvõimalused

Kuidas ettevõtet müüa?