Ettevõtja rahatarkus: Ekspert soovitab: millist kindlustust vajab ettevõtja?

Risto Sondla, If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht

Paljud ettevõtjad on mõistnud kindlustamise vajalikkust ja kasutavad seda äririskide juhtimisel koos planeerimise ja riskide ennetamisega.

Iga ettevõtja oskab hinnata oma ettevõtet ja tegevusvaldkonda puudutavaid riske. Toon näite ladude kindlustamisest, mis on väga levinud, sest enamjaolt on laod ja seal hoitav kaup märkimisväärse maksumusega. Ettevõtjad mõistavad, et mida suurem on võimaliku kahju suurus, seda tähtsamaks muutub selle kindlustamine.

Tihtilugu on laos kindlustatava vara väärtus suuremgi kui laohoone enda ehitusmaksumus, sellest tulenevalt on muutunud oluliseks ka kaupade kindlustamine.

Laod võib laias laastus jagada kaheks – konkreetse ettevõtte enda tarbeks rajatud laod ja laoteenust pakkuvad ettevõtted. On ettevõtjaid, kes ei ole veel suurte riskide mõju arvestanud, aga järjest enam on neid ettevõtjaid, kes saavad aru võimaliku õnnetuse mõju ettevõtte majandustulemustele. Suurema laoseisuga ettevõttele võib kauba hävimine olla katastroofilise mõjuga. Seda on näidanud ka juhtumite kahjusummad, millest mitmed on ületanud 200 000 euro piiri.

Ladude kahjud on alguse saanud erinevatest põhjustest, näiteks hoone elektrijuhtmestikust, kõikvõimalikest elektrivõrku ühendatud seadmetest, akude laadimisest, piksest, hooletusest parandus- ja remonttöödel kui ka süütamistest.

Laoteenust pakkuvatel ettevõtetel on aga enamasti kindlustatud nii hoone kui ka seal sees ladustatav kaup. See on tehtud juba seetõttu, et laopidaja kliendid on huvitatud, et kahju korral hüvitatakse kahjustunud kauba maksumus.

Peamised riskid on tuli, vesi, vargused ja töötajate tehtud vead

Enne kindlustuslepingu sõlmimist võiks mõelda läbi just selle lao ja kauba spetsiifilistele riskidele. Ettevõtjad tunnevad hästi oma igapäevaseid ja potentsiaalselt kaupa kahjustavaid riske ja tihti on võimalik oma tegevusega neid vähendada. Kindlustusselts saab appi tulla suuremate ja mõjukamate kahjude hindamisel.

Kõige suuremat mõju avaldavad kindlasti tulekahjud, mis üldjuhul toovad kaasa lühemat või pikemat aega kestva tegevuse peatumise.

Tulekahju  on risk, mille võimalikkust ja ulatuse suurust alati ei tajuta, seda põhjusel, et vähesed on seda kogenud. Kindlustusselts näeb aga paljusid tulekahjusid ja seoseid, mille baasilt saab teha järeldusi.

Tulekahju juhtumid on tavapäraselt kõige suurema mõjuga ettevõtte edasisele käekäigule. Ühtlasi on tegemist kõige kulukamate õnnetusega, 70% hüvitissummadest makstakse tulekahju juhtumite korvamiseks.

Laos olev kaup ei pruugi paljudel juhtudel täies ulatuses hävida, kuid tihti on suitsu- ja tahmakahjustused need, mistõttu tuleb kaup hüvitada, sest kaubanduslik väärtus ei ole enam endine.

Sagedased on ka torustike purunemise tõttu tekkinud veekahjustused kaubale, mis võivad piirduda küll pakendite hävimisega, aga nagu ka tahmakahjustuste korral, ei ole kauba väärtus enam endine. Näiteks purunes ühes kaupluses veetoru, mille tõttu said kannatada kaupluse laos olnud rõivad ja jalatsid 70 000 euro väärtuses. Ühes teises ettevõttes tõi hoonesisese vihmavee kanalisatsiooni torustiku purunemine kaasa 170 000 euro suuruse kahju, kui kannatada sai suures ulatuses kontori siseviimistlus, elektroonika, lao tehnika ning kaubaks olnud kangad.

Kahjuks esineb siiani varguseid kallimate kaupade vaates. Sissemurdmised on ette planeeritud ja teatakse juba ette, millist kaupa soovitakse.

Õnnetused juhtuvad ka töötajatel. Näiteks ühe ettevõtte tõstukijuht vigastas lao ust, mis tõi endaga kaasa 15 000 euro suuruse kahju.

Kaaluda tuleb äritegevuse katkemise kindlustust

Äritegevuse katkemine järgneb tavapäraselt tulekahjule ja soovitatavalt tasub tulekahju vastu kindlustades võtta ka ärikatkestuse kindlustus. Statistika järgi on trend liikumas sinna, et äri katkemisest tulenevad kulud osutuvad suuremaks tulekahjust endast.

Ärikatkestuse kindlustus korvab brutokasumi vähenemise perioodil, kui ettevõtte varakahju tõttu kannatanud hooneid ja/või sisseseadet taastatakse. Silmas tuleb pidada ka ajafaktorit, mis kulub lao taastamiseks koos vastava tehnikaga.

Ettevõtjal on mõistlik läbi mõelda erinevad stsenaariumid. Näiteks, kui esmalt tundub, et ettevõtte jaoks võiks kõige tähtsam olla tema hoone ja selles olevate seadmete taastamine, mis võib halva stsenaariumi korral võtta aega mitmeid kuid, siis mõnel juhul võib hoopis tähtsamaks osutuda hoida jätkuvalt palgal oma töötajad ja tagada järjepidev rahavoog ettevõttele. See ongi ärikatkestuse kindlustuse peamine kasu.

Kindlusta seda, mida on tarvis kindlustada

Kindlustuse alternatiivina võib mõelda, kas ettevõttel on piisavalt vaba raha ilma kindlustuseta toime tulemiseks, kas ettevõtte omanikud soovivad kahju korral teha kapitali sissemakseid või kas ettevõttele antakse laenu peale seda, kui suur kahju on hävitanud hoone või laoseisu ning kliendid on pöördunud konkurentide juurde.

Igal ettevõtjal tasub riskidele mõelda koos kindlustusandjaga, et selgitada välja, milliseid kaitseid vajab just konkreetne ettevõte. Kusjuures kõiki riske ei pea kindlustama ja nii mõnigi kord kehtib reegel, et pikas perspektiivis on mõnda riski odavam ennetada kui kindlustada. Riske, mida ei ole võimalik oma tegevusega ennetada või riski rahaline mõõde on liiga suur ettevõttele, tasub maandada kindlustuslepinguga.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.