Ettevõtja rahatarkus: ehitusbuumi ajal on kindlustus ehitusettevõtte jaoks sama oluline kui korralik projekt (R. Suup, Gjensidige Eesti filiaali vanem riskijuht)

Ehitus on lugematute muutujatega ülipeen valdkond, kus väiksemgi kõrvalekalle plaanitust võib põhjustada tohutu muutuse kogu projektis. Seepärast on äärmiselt tähtis sõlmida korralik kindlustusleping mitte ainult peatöövõtjal, vaid iseäranis alltöövõtjatel.

Ehitusobjektiga on seotud erinevad osapooled nagu tellija, arendaja, peatöövõtja, alltöövõtjad, ehitusjärelevalve, projekteerija. Üldjuhul peaks ehitustöödega seotud kindlustuslepingu sõlmimisel olema initsiatiiv peatöövõtja käes, kuid tuleb arvestada, et kindlustushuvi on ka teistel osapooltel. Praktikas on paratamatu olukord, kus peatöövõtja kindlustusvõtjana lähtub eelkõige enda vaatenurgast ja vajadustest täita enda kohustused tellija ees.

Ehitusettevõtete riskide maandamiseks on spetsiaalselt välja töötatud ehituse koguriskikindlustuse ja vastutuskindlustuse teenused.

 • Ehituse koguriskikindlustus, tuntud ka CAR-kindlustuse nime all, annab kindlustuskaitse ehituslepinguga planeeritud ehitustöödele. Sealhulgas on kindlustatud vajaminev tööjõukulu ja ehitusmaterjal. Hüvitamisele kuulub kahju kindlustatud eseme kahjustumisest või hävinemisest äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu.

Lisaks on ehitajal võimalik soetada kindlustuskaitse ehitustööde läbiviimisel kasutatavale varale, tellijale kuuluvale olemasolevale ehitisele ja mitmesugustele lisakuludele. Nii on kaitstud tööriistad, ehitusmasinad, ehituse sisseseade, kontoritehnika, aga ka koristus- ja ekspertiisikulu ning lisakulud ületunnitöödele ja õhuveostele.

Kindlustusperiood jaguneb kaheks – ehitusperiood ja hooldeperiood. Töövõtjal on kohustus kõrvaldada ehitustööde läbiviimise ajal või sellele järgneval perioodil ilmnenud vead või puudulik ehitustöö. Sellest tulenevalt on võimalik laiendada kindlustuskaitse kehtivust ka hooldeperioodile, mille kestvuseks on tavapäraselt 24 kuud.

 • Vastutuskindlustuse eesmärk on hüvitada lepingus nimetatud ehitusobjekti ehitustööde läbiviimisel kolmandatele isikutele tekitatud vara- või isikukahju. Vastutuskindlustus on kas ehituse koguriskikindlustuse osana või eraldiseisva kindlustuslepinguna.

Kõige olulisem vastutuskindlustuse lisa on ristvastutuse kindlustuskaitse, millega kindlustatud isikud lepivad kokku, milliseid vara- ja isikukahjusid üksteisele hüvitatakse kindlustusjuhtumi korral.

Alltöövõtja, tunne oma õigusi ja lepingut!

Alltöövõtjata ei kerki ükski suurem objekt. Alltöövõtjate ehitusmahud ja tööde iseloom on väga erinevad. Alates ehitusettevõttest, kes tegeleb betoonitöödega hoonekarbi püstitamisel, kuni ettevõtteni, kes tarnib ja paigaldab hoone katusele rajatava päikeseelektrijaama.

Juhul, kui alltöövõtulepingus ei ole määratud teisiti, on alltöövõtja kohustuseks kvalifitseeritud tööjõu kõrval tarnida ehitusobjektile kvaliteetsed ehitusmaterjalid, tööde sooritamiseks vajalikud tööriistad, ehitusmasinad ja muud abivahendid (tellingud, saalungid, soojakud, piirdetarad vms).

Alltöövõtja riskide maandamiseks ei piisa tavaliselt kindlustuskaitsest, mis on ehitushanke dokumentides või alltöövõtulepingus kirja pandud lakoonilise sõnumina. Näiteks võib seal olla lause „Alltöövõtja kohustub sõlmima vastutuskindlustuse lepingu summas, mis ei tohi olla väiksem kui alltöövõtulepingu maksumus”.

Enne alltöövõtulepingu sõlmimist ja tööde alustamist peaks alltöövõtja teadma:

 • kas peatöövõtjal on ehituse koguriskikindlustuse kindlustusleping
 • kas koguriskikindlustus hõlmab ka vastutuskindlustuse osa, sh ristvastutuse klauslit
 • kas ristvastutuse klausel kehtib kõikide alltöövõtjate suhtes või ainult kindlustuslepingus eraldi ära märgitud ehitajate suhtes
 • kas peatöövõtja on lisanud teie kindlustatud isikud nimekirja, kui ristvastutuse kindlustustingimused eeldavad selles osas kindlustusandjaga erikokkulepet
 • kui pika perioodi vältel ja millistel tingimustel on jõus hooldusperioodi kindlustuskaitse

Uuri regressiõigusest tulenevaid asjaolusid!

Kindlasti uurige regressiõigusest tulenevaid asjaolusid. Võib juhtuda, et peatöövõtja kindlustuslepingu alusel hüvitatakse küll alltöövõtja poolt tekitatud kahju, kuid alltöövõtjale esitatakse hiljem hüvitise summa ulatuses tagasinõue.

Kui teil puudub kindlus, et teie huvid oleks peatöövõtjate kindlustuslepingute kaasabil piisavalt kaitstud, siis on mõistlik sõlmida aastase kindlustusperioodiga vabatahtlik vastutuskindlustuse leping.

Oma ülevaadet olukorrast:

 • uurige välja teiste alltöövõtjate töögraafikud
 • analüüsige riskiasjaolusid
 • kalkuleerige, kui suures ulatuses võib teie tegevusest põhjustatud kahjujuhtum kahjustada teiste töövõtjate tööd või neile, tellijale või kolmandale isikule kuuluvat vara
 • pöörake tähelepanu ka enda ettevõttele kuuluvate tööriistade, seadmete ja teie poolt soetatud või teie valdusesse antud ehitusmaterjalide kindlustuskaitsele

Tea oma kohustusi!

Järgige tööde läbiviimisel kindlustuslepingus sätestatud kohustusi, tuleohutuse seadust, peatöövõtja määratud ohutusalaseid juhiseid ja ehitusjärelevalve tehtud ettekirjutusi.

Juhul, kui kahju tekkimine on põhjuslikus seoses eelpool nimetatud eeskirjade eiramisega, võib vastavalt kindlustustingimustele tekkida kindlustusandjal alus kahju hüvitamisest osaliselt või täielikult keelduda.

Iga ehitusettevõtja ja ehitusobjekt on erinev. Ehituse koguriskikindlustus ei ole karbitoode, kindlustusleping sünnib kindlustusvõtja ja kindlustusandja koostöös. Näiteks ei ole ühest vastust, kas valida konkreetse objekti kindlustus või kindlustada kogu aasta jooksul tehtavad tööd ühe lepinguga (ehituse aastamahu kindlustus). Lihtsustamaks eri kindlustusandjate teenuste võrdlemist, on välja töötamisel ehituse koguriskikindlustuse standard.

Küsimuste korral konsulteerige kindlasti kindlustusseltsi ehitusvaldkonna spetsialistiga. Koostöö aitab jõuda teile vajaliku ja piisava kindlustuskaitsega kindlustuslepingu sõlmimiseni.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel