Regulatsioonid ja majandustulemused

Klientide varade kaitsmise ja hoidmise põhimõtted

ÜLDINE

  • Käesolevad klientide vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtted (edaspidi „Põhimõtted”) kirjeldavad, kuidas AS Redgate Capital (edaspidi „Ettevõte“) on korraldanud oma klientide väärtpaberite ja rahaliste vahendite hoidmise ja kaitse. Kui Põhimõtetes ei ole täpsustatud teisiti, siis kliendina mõistetakse põhimõtetes nii füüsilist või juriidilist isikut, kes on sõlminud Ettevõttega teenuselepingu.
  • Ettevõte rakendab organisatsioonilisi meetmeid kliendi varade või nendega seotud õiguste kaotamise või vähenemise riski maandamiseks varade väärkasutamise, pettuse, haldamises esinevate puuduste, ebakorrektse registripidamise või hooletuse tagajärjel.
  • Ettevõte kontrollib regulaarselt ettevõttesisese raamatupidamisarvestuse, andmete ja registrite vastavust varasid hoidvate kolmandate isikute arvestusele, andmetele ja registritele.

 

KLIENTIDE VARA HOIDMISE VIISID

Raha

  • Kuna Ettevõte ei ole krediidiasutus, on Ettevõte kliendilt raha saamisel kohustatud selle viivitamata kandma ühele või enamale keskpanga või lepinguriigis või kolmandas riigis tegevusloa saanud krediidiasutuse juures avatud kontole.
  • Ettevõte tegutseb ettevaatlikkuse ja hoolsusega krediidiasutuse või rahaturufondi, kuhu vahendid paigutatakse, valikul ja nende vahendite hoidmise korra valikul ning regulaarsel kontrollimisel. Samuti võtab Ettevõte arvesse nimetatud krediidiasutuste asjatundlikkust ja usaldusväärsust, et tagada klientide õiguste kaitse, ning kliendi vahendite hoidmisega seotud mis tahes õiguslikke nõudeid või turutavasid, mis võivad klientide õigusi kahjustada.
  • Ettevõtte raamatupidamissüsteemid ja muud seiresüsteemid peavad tagama klientide rahaliste vahendite ning nende muutuste usaldusväärse ja pideva jälgimise nii tervikuna kui iga kliendi kohta eraldi.

Väärtpaberid

  • Kliendile kuuluvate väärtpaberite ja rahaliste vahendite osas rakendatakse finantsinstrumendi turgu reguleerivat kohalikku seadusandlust ja ametlikke eeskirju ning turu ja arveldava organisatsiooni kehtivaid reegleid.
  • Ettevõtte klientide Eesti ja välismaiseid väärtpabereid hoiavad kliendid reeglina enda valitud krediidiasutuse juures ning neid võidakse hallata mitmetasemelises ahelas: krediidiasutused võivad omakorda hoiustada väärtpabereid oma alam-depoopankade juures. Rahvusvahelise tava kohaselt ei registreerita väärtpabereid üldjuhul klientide nimel (va. Eesti väärtpaberid, mida hoitakse Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis); selle asemel registreeritakse need krediidiasutuse või ahela järgmise taseme alam-depoopanga nimel.

 

ETTEVÕTETE KLIENTIDE PÕHIGRUPID

Väärtpaberi pakkumise või emissiooni korraldamise teenuse kliendid

  • Klientide vara hoiavad kliendid enda valitud teenusepakkuja (kontohalduri) juures. Ettevõte saab sellisel juhul kliendi varasid käsutada vaid kliendi vastava volituse alusel kui see on vajalik seoses väärtpaberi pakkumise või emissiooni korraldamisega. Kaitse abinõud piirduvad sellisel juhul ettevõttesiseses piisavas, õigeaegses ja jälgitavas õiguste andmises oma töötajatele tehingute tegemiseks vastavatel kontodel (kui see peaks olema teenuse osutamiseks vajalik).

Äriühingute nõustamise teenuse kliendid

  • Äriühingute nõustamise teenuse klientide puhul ei vaja Ettevõte ligipääsu klientide varadele ja seega varade kaitsmise ja hoidmise põhimõtteid nende teenuste osutamist ei reguleeri.

Loe rohkem

Regulatsioonid ja majandustulemused

Ülevaade investeerimisriskidest

Regulatsioonid ja majandustulemused

Klientide klassifitseerimise kriteeriumid

Regulatsioonid ja majandustulemused

Kliendikaebuste lahendamise kord