Isikuandmete töötlemise tingimused

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Redgate Capital, registrikood 11532616, juriidiline aadress Pärnu mnt. 10, Tallinn 10148, e-post: redgate@redgatecapital.eu(Töötleja).
 2. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Redgate Capital töötleb klientide, s.h. Isikuandmete kaitse seaduses mainitud andmesubjektide isikuandmeid. Käesolevate tingimuste kontekstis on andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Redgate Capital teenuseid või soovib saada informatsiooni. Töötlejaga ärisuhte loomisel annab andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud andmesubjektilt endalt, kui ka andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Isikuandmete töötlemise tingimusi kohaldatakse ka Töötleja ja andmesubjektide ärisuhetele, mis on tekkinud enne käesolevate tingimuste jõustumist.
 3. Teenuste osutamiseks või info edastamiseks vajab Töötleja teatud isikuandmeid. Neid andmeid kogutakse järgmistest allikatest:
  1. Andmesubjektide endi poolt edastatud andmed;
  2. Töötleja korraldatud või nõustatud tehingutes saadud andmed kui andmesubjekt oli tehingu osapool;
  3. Andmesubjekti kohta avalikest registritest või muudest sarnastest usaldusväärsetest allikatest saadud andmed.
 4. Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:
  1. nimi;
  2. isikukood;
  3. kontaktandmed;
  4. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg;
  5. haridus ja amet;
  6. üldised andmed isiku varade, kohustuste ja investeerimisalaste teadmiste, kogemuste ja asjatundlikkuse kohta, kui isik on vastavad andmed Töötlejale edastanud.
 5. Töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid, et osutada andmesubjektile teenuseid või edastada informatsiooni. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Töötlejat kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes esitatud dokumentides toodud andmetega.
 6. Töötleja ei edasta andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest või konkreetsest kliendisuhtest.
 7. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Samuti on andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve vastavalt kohalduvale seadusele. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil aki.ee.
 8. Andmesubjekt peab esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need Töötleja esinduses ning esitades isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi, või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse Töötleja e‑posti aadressile. Töötleja vaatab taotluse läbi 5 tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks.
 9. Töötlejal on õigus Isikuandmete töötlemise tingimusi ühepoolselt muuta teatades muudatustest klientidele Töötleja veebilehel või muul viisil (näiteks e-posti teel) vähemalt 30 päeva enne muudatuste jõustumist ette.