Redgate Grupi veebi kasutustingimused

Käesolevad tingimused („Tingimused“) on kehtestatud Redgate ettevõtete grupi poolt (AS Redgate Capital või muu grupi ettevõte, tütarettevõte või seotud isik, edaspidi „Redgate Grupp“) ja need käsitlevad informatsiooni avaldamist Redgate Grupi veebilehel („Veebileht“).

Kui Te olete mõne Redgate Grupi ettevõtte klient siis on käesolevad tingimused täiendavad olemasolevatele lepingutele ega annulleeri, asenda või tühista ühtegi Teie ja Redgate Grupi vahelisest kliendisuhtest tulenevat lepingut või kokkulepet.

Veebileht on loodud vaid informatiivsetel eesmärkidel ja ei kujuta endast Redgate Grupi pakkumist müüa või osta väärtpabereid või muid finantsinstrumente, mida veebilehel võidakse kirjeldada, samuti ei kujuta veebilehel kirjeldatu investeerimisalast nõustamist või muud investeerimisteenust.

 1. Vastutuse piirangud

  Veebilehel on esitatud informatsioon nagu see on. Redgate Grupp ei taga ühelgi eesmärgil, ei otseselt ega kaudselt, esitatud materjalide täpsust. Ehki veebilehel esitatud informatsioon on saadud või kogutud allikatest, mida me peame usaldusväärseteks, ei saa Redgate Grupp tagada ja ei taga veebilehel esitatud informatsiooni täpsust, kehtivust või täielikkust.

  Ei Redgate Grupp ega tema juhid või töötajad või kolmandatest osapooltest teenuse pakkujad ei ole vastutavad ega oma mingeid kohustusi seoses kahjude või kuludega, mis võivad tekkida veebilehele ligipääsu katkemise või veebilehe puuduste tõttu või muudel asjaoludel seoses veebilehe koostaja või sellel esitatud andmetega seoses mõne muu isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu, sõltumata sellest, kas vastavat kahju või kulu põhjustanud asjaolu oli Redgate Grupi või veebi-, tarkvara- või riistvaraga seotud teenusepakkuja kontrolli all.

  Ühelgi juhul ei ole Redgate Grupp ega temaga seotud isikud vastutavad otsese, kaudse või igasuguse muu kahju eest ning seda isegi juhul, kui Redgate Gruppi või muud isikut on sellisest võimalusest teavitatud.
 2. Autoriõigused

  Redgate Grupp hoiab veebilehtedel avaldatud materjalide autoriõigust, kui ei ole vastupidi sätestatud. Esitatud informatsiooni või selle ühtegi osa ei tohi ühelgi juhul taasesitada, salvestada, edastada või edasi jaotada ilma Redgate Grupi eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

  Kui Te laete alla veebilehel toodud informatsiooni siis Te nõustute, et Te ei kopeeri seda ega kõrvalda mingeid autoriõigustega seotud märkusi, mis seoses vastava informatsiooniga võib olla esitatud.
 3. Viidete kasutamine

  Kui veebilehe kasutaja lahkub veebilehel toodud viidet kasutades veebilehelt ning vaatab Redgate Grupi välist informatsiooni siis teeb kasutaja seda omal riisikol. Redgate Grupp ei pruugi olla vastavaid viiteid lisanud või neid täpsuse osas kontrollinud.

  Redgate Grupp ei vastuta kahjude eest, mida võivad põhjustada viivitused, vead või puudused seoses esitatava informatsiooniga, sõltumata sellest, kas kahju oli reaalne, väidetav või karistuslik. Redgate Grupp ei taga, kinnita ega vastuta mõne kolmanda osapoole saadetud elektroonse informatsiooni eest, sealhulgas kuid mitte ainult, vastava informatsiooni täpsuse, asjakohasuse, kvaliteedi või õigeaegsuse osas.
 4. Kasutamine erinevates jurisdiktsioonides ja kohaldatav õigus

  Käesoleval veebilehel esitatud informatsioon ei ole mõeldud levitamiseks või kasutamiseks isikute või ettevõtete poolt jurisdiktsioonides või maades kus selline levitamine või kasutamine oleks seaduse või muu regulatsiooniga vastuolus või mis allutaks Redgate Grupi mõnele registreerimiskohustusele vastavas jurisdiktsioonis või riigis.

  Käesolevate veebilehtede kasutajate ja Redgate Grupi vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti õigust. Igasugused vaidlused lahendatakse õigusaktidest tulenevalt vastavat pädevust omavas kohtus.
 5. Muutmine ja lõpetamine

  Redgate Grupp võib veebilehel esitatud informatsiooni igal ajal muuta või lõpetada selle esitamise.

Käesolevale veebilehele sisenedes kinnitate Te oma nõustumist eelnimetatud tingimustega.